احتراماً نظر به تکمیل برگ تعهد نظارت توسط ناظرین محترم جهت شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه و لزوم ارائه گزارشات لازم در زمان مقتضی ، بدینوسیله تأکید می گردد عزیزان ناظر ، نسبت به اعلام گزارش به شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه دقت لازم را داشته و در زمان مقرر اقدام نمایند.