دومین جلسه پرسش و پاسخ

احتراماً بدنبال برگزاری جلسات پرسش و پاسخ توسط هیئت مدیره محترم در نظر است در تاریخ 23/3/89 دومین جلسه پرسش و پاسخ با اعضاء محترم در دوره پنجم برگزار گردد. لذا خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 18/3/89 جهت ثبت نام شرکت در جلسه و ارائه سؤالات بصورت کتبی به امور اداری سازمان مراجعه نمائید، نظر به لزوم رعایت حد نصاب جهت تشکیل جلسه، زمان و مکان قطعی برگزاری جلسه در تاریخ 20/3/89 از طریق سایت به اطلاع رسانیده خواهد شد.