احتراماً پیرو نامه شماره 156/ن م مورخ 21/2/89 در خصوص اعتبار و سهمیه سال 88 بدینوسیله اعلام می گردد، تعرفه و سهمیه سال 1388 تنها در مورد دستور تهیه نقشه های صادره مربوط به قبل از تاریخ 15/2/89 حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری معتبر خواهد بود.