با توجه به مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان و اعلام قبلی مبنی بر اعتبار کلیه سهمیه های مهندسین تا پایان سال 88 بدینوسیله مقرر گردید که سهمیه سال 89 از ابتدای خرداد ماه (جهت ساختمانهائی که تاریخ دستور تهیه نقشه آنها از 15 اردیبهشت ماه به بعد می باشد) اعمال گردد. جهت مهندسین معمار و تاسیسات برقی و مکانیکی معادل 50% و مهندسین عمران 25% ظرفیت کل برای سهمیه جدید در نظر گرفته شده است. سهمیه مذکور تا پایان سال جاری می باشد. ضمنا ساختمانهایی که دستور تهیه نقشه آنها قبل از تاریخ فوق الذکر می باشد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری مهلت ارائه نقشه به سازمان دارند.