بدینوسیله اعلام می دارد داوطلبین شرکت در کمیسیونهای تأیید نقشه می توانند حداکثر تا تاریخ 1/3/89 به مسئول خدمات فنی و مهندسی مراجعه نمایند.

شرایط :

1- داشتن پروانه اشتغال طراحی و تأیید در رشته مورد تقاضا.
2- داشتن پایه یک و یا دو.
3- امکان حضور در کمیسیون در ساعات تعیین شده توسط سازمان.