احتراما به استحضار می رساند درخصوص شرکت در جلسه مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مورخه 30/1/89 از طرف سازمان امور مالیاتی، مواردی که در جلسه مذکور مطرح شد به شرح ذیل می باشد.

تاکید جهت نگهداری و پلمب دفاتر درآمد و هزینه
پلمب دفاتر درآمد و هزینه در اسفند ماه هر سال
نحوی چگونگی تنظیم و تحریر دفاتر مشاغل درآمد و هزینه

همچنین مطرح شد کلیه مشمولین بند ب که در سال 88 اقدام به پلمب دفاتر ننموده اند می توانند در دو ماهه ابتدای سال 89 نیز اقدام به پلمب دفاتر نمایند که در این صورت بجای 20% جریمه عدم پلمب دفاتر 10% جریمه خواهند داشت.