احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به پیگیری های این سازمان در زمینه عملی شدن فصل مهندسین مجری از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال 89 نهایتاً در آخرین جلسه هیئت چهار نفره استان مورد فوق بتصویب رسید و بزودی آئین نامه اجرایی آن تهیه و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بدیهی است این امر در راستای ارائه خدمات فنی بیشتر و مطلوب تر به سرمایه گذاران در بخش ساختمان و ایجاد امکان شرکت هرچه بیشتر مهندسین در مقوله ساخت و ساز می باشد لذا از مهندسین عزیز انتظار می رود با سعی و تلاش و ارائه پیشنهادات خود در این زمینه ، شروعی خوب و قابل اطمینان جهت خدمت رسانی به مردم استان را داشته باشیم.