احتراماً نظر به گزارشات رسیده مبنی بر بروکراسی ایجاد شده جهت تحویل گزارشات مهندسین به شهرداری محترم برازجان از جمله درخواست کارشناس توسط مهندسین و یا اعلام بدهی های مالک به شهرداری به مهندسین ناظر و موارد مختلفه و اعلام اینکه در صورت وجود نقص در نقشه های طراحی حذف سهمیه مهندسین صورت خواهد گرفت، لذا ضروری است هر چه سریعتر نسبت به بررسی موراد فوق و ارائه گزارش لازم به سازمان حداکثر تا تاریخ 23/12/88 اقدام لازم به عمل آید.