عدم تمایل به نظارت

احتراما نظر به مصوبه هیئت مدیره محترم مبنی بر اینکه، مهندسین محترمی که تمایل به پذیرش نظارت ندارند می بایست از اولویت اخذ نظارت خارج گردند، ضروری است کلیه این همکاران، عدم تمایل به نظارت را کتباً به اطلاع سازمان برسانند، بدیهی است در صورت گزارش کمیته توزیع نظارت در این مورد، اولویت نظارت به سایر همکاران واگذار خواهد گردید.