نامه اداره کل امور مالیاتی استان به سازمان نظام مهندسی

احترماً نظر به اینکه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیتهای مستقیم به موجب مقررات مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه طبق نمونه تهیه شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور می باشند لذا به منظور جلوگیری از اعمال جرایم مقرر قانونی در عدم نگهداری دفاتر و همچنین به منظور فراهم آوردن امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اعضاء خود رسانده که پس از تهیه دفتر مذکور برای ثبت عملیات سال 1389 حداکثر تا تاریخ 28/12/88 به این اداره مراجعه تا نسبت به پلمپ آن برابر مقررات اقدام گردد. در ضمن این اداره آمادگی پاسخگویی به سئوالات احتمالی را دارد.