مدیر کل محترم شرکت مخابرات استان بوشهر

با سلام

احتراماً نظر به اهمیت برقراری سایت جهت اعضاء سازمان و سایر مخاطبین و با توجه به اینکه تعداد کثیری از اعضاء این سازمان از کارمندان شرکت مخابرات می باشند متأسفانه مکرراً شاهد قطع خطوط ارتباطی می باشیم لذا خواهشمند است به عنوان نماینده این سازمان جهت پیگیری مورد فوق به شرکت مخابرات مراجعه و موارد زیر را پیگیری نمائید:

1- علت قطع مکرر خطوط ارتباطی و رفع آن.
2- ارائه راه حل پیشنهادی جهت برقراری دائمی ارتباط از طرق دیگر.
3- پیشنهاد صرفنظر نمودن سازمان از این تکنولوژی و اعلام به اعضاء سازمان در مورد عدم توانایی مجموعه فنی استان جهت رفع مشکل و عدم توانایی سرویس دهی سازمان در این زمینه.