احتراماً نظر به شروع بکار هیئت مدیره دوره پنجم سازمان از تاریخ 17 آبانماه سال جاری و لزوم استفاده از نظرات و پیشنهادات اعضاء محترم در تصمیم گیری های مختلف سازمان، از شما مهندسین عزیز دعوت به عمل می آید جهت موارد فوق هیئت مدیره را همراهی نمایید.

روش های مختلفی که بنا به سلیقه خود می توانید استفاده کنید:

1- ارائه هرگونه مطلب به صورت مکاتبه.
2- رجوع به سازمان در ساعات اداری و دیدار با مسئولین سازمان.
3- ارتباط با بازرسین محترم سازمان.
4- ارتباط با بازرسین گروههای تخصصی.
5- ارتباط با مسئولین کمیته های مختلف.
6- ارسال E-mail به پست الکترونیک سازمان.