قابل توجه اعضای محترم سازمان

احتراماً به اطلاع می رساند جهت دریافت برگه دعوت ارائه اسناد و مدارک عملکرد سال مالی 1387 که در تعیین مبلغ مالیات آن سال موثر می باشد، حداکثر تا تاریخ 20/7/88 به خیابان شهید رئیسعلی دلواری اداره کل امور اقتصاد و دارایی بوشهر، اتاق 126، آقای علیمرادی مراجعه فرمائید.