منشور اخلاقی کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

-احترام به شخصیت و کرامت انسانی و ارج نهادن به نظرات همکاران و ارباب رجوع.

-تلاش برای ارتقای شئونات اسلامی و حفظ ارزشها و شعائر دینی.

-توجه عملی به اصل امر به معروف و نهی از منکر به منظور تهذیب اخلاق فردی و اجتماعی.

-مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی و تلاش برای انجام امور محوله به بهترین روش ممکن.

-شناخت و درک اهداف سازمانی و تلاش برای همنوایی و هماهنگی اهداف فردی با آن.

-رازداری و امانت داری و حفظ مدارک و اطلاعات با انگیزه وفاداری سازمانی.

-تلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل بین کارکنان و پرهیز از هر گونه تهمت، غیبت و شایعه.

-رعایت بهداشت فردی و جمعی و پرهیز از هر گونه رفتار مغایر با سلامت و بهداشت روانی جمعی.

-رعایت نظم و انظباط فردی، حفظ آراستگی، وقت شناسی و حضور بموقع در محل کار.

-استفاده صحیح و قانونی ار اختیارات و رعایت دقیق مقررات و سلسله مراتب سازمانی.