به کلیه دفاتر طراحی مهندسی

سلام علیکم

پیرو مکاتبات قبلی در مورد دیوار حائل بتنی، مجدداً یادآوری می گردد که جهت کلیه ساختمانهای دارای زیر زمین، ارائه نقشه های دیوار حائل بتنی (پلان اجرایی-جزئیات) که جزئی از نقشه های سازه می باشد الزامی می باشد.لذا کمیته نقشه های سازه سازمان از پذیرش نقشه های سازه که فاقد نقشه های مذکور می باشند معذور می باشد.

علیرضا سنائی دشتی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر