نظر به شیوه نامه ماده 33 در مورد تعیین ناظرین توسط سازمان نظام مهندسی و درخواست تعداد زیادی از ناظرین محترم جهت انجام این امر بدلیل عدم تمایل به روبرو شدن با مالکین در زمینه مالی و همچنین دفاتر، کمیته ای توسط هیئت مدیره محترم جهت این کار تعیین گردید که پس از بررسی و دریافت نظرات همکاران نسبت به تغییر کمیته توزیع نظارت اقدام نمود، لذا همکاران عزیز در صورت داشتن هر گونه سئوال و جهت رفع شبهات می توانند روزانه از ساعت 12 الی 13:30 به اعضاء این کمیته مراجعه نمائید.