اطلاعیه شماره 3 آبفا

نظر به اطلاع رسانی های قبلی در خصوص ساماندهی مجریان آب و فاضلاب به استحضار می رساند دفتر کنترل و نظارت گاز و آبفا دوره های مجریان آبفا را برگزار نمود که طی آن 22 نفر از مجریان حائز صلاحیت گردیده اند. لذا ضروریست کلیه ناظرین تاسیسات مکانیکی ساختمان که دوره های بازرسی آبفا را طی نموده اند، از ابتدای خردادماه از این لیست بهره برداری نموده و اطلاع رسانی لازم نیز به مالکین صورت دهند.

همچنین قرارداد تیپی توسط این دفتر تهیه گردیده است که یک نسخه از آن پس از امضاء توسط مالک و مجری جهت تشکیل پرونده به این دفتر تحویل خواهد شد که از طریق فرم های مربوطه، مجری تأیید شده پروژه به اطلاع ناظر ساختمان خواهد رسید.

به پیوست فرم گردش کار آبفا، فرم شماره 7 ،لیست مجریان ذیصلاح،قرارداد تیپ مجری و مالک و تصویر نمونه کارت مجریان آورده شده است.

پیوست