فرم درخواست علمک

به اطلاع ناظرین و مجریان محترم گاز می رساند ضروریست قبل از صدور تاییدیه نهایی گاز جهت ساختمان هایی که فاقد علمک است، فرم پیوست تکمیل گردد تا شرکت گاز نسبت به نصب علمک اقدام نمایدو مجری نیز می بایست پس از نصب علمک لوله برون رفت را تا فواصل مجاز از علمک تکمیل کند.
بدیهی است که جهت ساختمان هایی که فاقد علمک می باشند نمی بایست تاییدیه نهایی صادر شود.

 

فرم درخواست علمک