لزوم یک نسخه قرارداد منعقد بین مجری و مالک در پرونده نظارتی گاز

به اطلاع می رساند مطابق ماده 5 شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13/5/92 وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی گاز ایران مجریان می بایست یک نسخه از قرارداد طراحی و اجرا که با متقاضی انجام لوله کشی گاز منعقد کرده اند از طریق دفتر گاز به اطلاع ناظر پروژه برسانند. لذا از تاریخ 1/3/93 می باست یک نسخه از قرارداد طراحی و اجرا که بین مالک و مجری منعقد شده است (مطابق با نمونه قراردادهای پیوست)در پرونده نظارتی ارائه گردد.

قرارداد طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان-ویژه مجریان حقوقی

قرارداد طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان-ویژه مجریان تجربی