غیر مجاز بودن استفاده از اکیپ جوشکاری جهت اجرای لوله کشی گاز

نظر به اینکه مجریان تجربی مجاز به استفاده از اکیپ جوشکاری جهت اجرای لوله کشی گاز نمی باشند ولی بعضی از مجریان در شهر بوشهر اقدام به استفاده از اکیپ های جوشکاری می نمایند که این موضوع خلاف مقررات می باشد. لذا چنانچه محرز گردد که یک مجری تجربی از جوشکار استفاده می نماید ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت جهت اخذ تصمیمات نهایی به صنف مربوطه معرفی خواهد شد.