تأیید نهایی ساختمان های دارای آبگرمکن فن دار

به :ناظرین محترم لوله کشی گاز

نظر به مصوبه مورخ 20/02/90 کمیته تخصصی گاز تأیید نهایی جهت ساختمان هایی که از آبگرمکن فن دار استفاده می نمایند در صورتی می بایست توسط ناظر صادر گردد که آبگرمکن در محل خود نصب شده باشد و
شماره سریال و مدل دستگاه نیز در تو ضیحات نقشه و گردش کار ذکر گردد.