قرارداد طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان

به پیوست نمونه قرارداد اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان که به تأیید هیأت 4نفره استان و هیأت رئیسه محترم سازمان رسیده است به حضورتان ارسال می گردد و لازم است کلیه مجریان نسبت به انعقاد قرارداد با مالکین مطابق به آن اقدام نمایند.لازم به ذکر است در زمان رسیدگی به شکایات فقط این تیپ قراردادها ملاک عمل خواهد بود.

 

قرارداد طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان(ویژه مجریان تجربی)

 

قرارداد طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان(ویژه مجریان حقوقی)