نکات لازم جهت صدور تأییدیه نهایی

بر اساس مصوبه مورخ 18/08/89 کمیته تخصصی گاز
جهت صدور تأییدیه نهایی موارد زیر می بایست توسط ناظرین و مجریان محترم لوله کشی
گاز رعایت گردد:

1- ناظرین حداکثر 48 ساعت پس از صدور تأییدیه
نهایی  می بایست نقشه
as built ، فرم گردش کار و فرم
ارزیابی مجریان را به دفتر گاز تحویل دهند.

2- فرم تأییدیه نهایی حداقل سه روز پس از تأیید
توسط ناظر به مالک ساختمان تحویل داده شود تا در این مدت هم تسویه حساب مالی با
شرکت صورت گیرد و هم نقشه ها و مدارک مورد نیاز توسط ناظر به دفتر گاز ارسال گردد.