ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان ها)

سلام علیکم؛

با احترام، پیرو نامه شماره 19152/ش م مورخه 19/02/1388 نصب پکیج های فن دار برای گرمایش و تأمین آب گرم ساختمان ها با رعایت کلیه ضوابط ایمنی مقرر در مبحث 17 مقررات ملی ساختمان و بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مندرج در نامه فوق الذکر به شرح زیر بلامانع است:

1- پکیج مورد بحث حداقل باید دارای یک استاندارد بین المللی و یا استاندارد ایران و یا گواهی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشد.

2- در زمان تأییدیه لوله کشی گاز، دستگاه مورد نظر خریداری و با رعایت ضوابط فنی به شرح بالا توسط نصاب های شرکت فروشنده نصب شده باشد مدیر عامل نمایندگی رسمی پکیج، کتباً تأییدیه ای مبنی بر رعایت ضوابط ایمنی در هنگام نصب را به ناظر لوله کشی گاز ارائه نموده باشد.

3- شماره سریال پکیج و نامه تأیید نماینده رسمی در نقشه های لوله کشی گاز ساختمان قید شده و توسط نماینده رسمی مهر و امضاء شده باشد.

سید محمد غرضی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان