ششمین همایش ملی مهندسین برق

تاریخ برگزاری:13 و 14 مهرماه 1390

مکان:مازندران، محمودآباد،مجتمع آموزشی رفاهی نفت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.nezam-hamayesh.ir
مراجعه نمائید.

پوستر همایش