فراخوان نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان

زمان برگزاری:
16 لغایت 17 شهریور ماه 1390

محل برگزاری: گلستان – گرگان

برنامه زمانبندی

برنامه های ارسال
مقالات و اعلام نتایج داوری
تاریخ
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 1/4/90
اعلام داوری مقدماتی و شروع دریافت
متن کامل
10/04/90
آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات پس
از داوری اولیه
25/04/90
زمان اعلام نتایج داوری مقالات 15/05/90
آخرین مهلت ثبت نام 01/05/90

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس
www.Lnbr.ir
مراجعه نمائید.