سمینار اقتصادی – کاربردی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی

سمینار اقتصادی – کاربردی عایق با رویکردی بر بهینه سازی مصرف انرژی همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی عایق تهران برگزار می گردد:

زمان برگزاری: 6-7 خرداد ماه  1390

مکان برگزاری: سالن همایش محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس www.insulation.ir  مراجعه نمائید.