همایش ملی بتن و توسعه پایدار در بوشهر

 

تقویم برگزاری همایش متعاقباً اعلام می گردد.

دبرخانه اجرایی: بوشهر-سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر      تلفن:2534944-2525014 – 0771    نمابر: 2522769

دبیرخانه علمی:بوشهر – دانشگاه خلیج فارس تلفاکس:4540376 – 0771

سایت همایش : www.ccipg.ir

پست الکترونیک: info@ccipg.ir

بروشور همایش