فراخوان مقاله همایش مقررات ملی ساختمان

 

زمان بندی همایش:

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 10 دی ماه 1389

اعلام نتایج ارزیابی چکیده مقالات: 20 دی ماه 1389

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 بهمن 1389

اعلام پذیرش اصل مقالات: 25 بهمن 1389

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.causar.gov.ir مراجعه فرمایید.

تلفن: 88662849

فراخوان مقاله