ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(SEE6)

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را برگزار می کند:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 24/05/1389

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله:10/10/1389

تاریخ برگزاری کنفرانس:28-26/02/1390

مکان برگزاری کنفرانس: تهران،ایران

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس www.see6.ir مراجعه نمایید.