سمینار تخصصی ارزیابی تجارب و آموزه های بازسازی بم

22 و 23 دی ماه 1388

پژوهشکده فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهلت ثبت نام: 20 دی ماه 1388

www.millennium.ir