دومین همایش منطقه ای برق، توسعه و پژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

1-3 اسفند ماه 1388

مهلت ارسال مقالات: 30 دیماه 1388

مهلت پیشنهاد کارگاه آموزشی: 20 بهمن ماه 1388

تلفن دبیرخانه: 5682305- 5682308- 5682309- داخلی 2011

E-mail: Electrical.conference2@gmail.com

www.iaub-conference.com