اولین کنفرانس مهندسی انفجار ایران و جایگاه آن در سازندگی کشور

برگزاری اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور در تاریخ های 15 و 16 اردیبهشت سال 1389 در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر