برگزاری همایش بین المللی خلیج فارس توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در تاریخ 17 الی 19 آذر ماه 88

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمائید www.iaub-conference.com