به نقل از معاونت امور مسکن و ساختمان،بدينوسيله به اطلاع كليه مهندسان، كاردانها و معماران تجربي مي‌رساند حسب دستور مقام عالي وزارت و به منظور تسهيل و كاهش زمان انتظار داوطلبان مبني بر برگزاري دوبار آزمونهاي مقررات ملّي ساختمان در سال، مطابق برنامه‌ريزيهاي انجام شده آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، حرفه‌اي كاردان‌هاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي در
روزهاي پنج‌شنبه و جمعه مورخ12 و 13/12/89 به طور همزمان در سراسر كشور برگزار مي‌گردد. دستورالعمل‌هاي راهنماي ثبت‌نام و زمان شروع آن متعاقباً در اطلاعيه‌هاي بعدي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.