دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت

 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده مصاحبه حضوري (آزمون
شفاهي) تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت
:

 

پیروابلاغ دستورالعمل شماره 24184/420/400 مورخ 26/5/89 در خصوص تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت، مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1- تكميل فرم ثبت‌نام

(دانلود فرم ثبت نام)

2- ارائه سابقه كار حرفه‌اي مطابق مفاد ماده 3 دستورالعمل مذكور

3- تكميل جدول مشخصات پروژه‌هاي انجام شده توسط متقاضي

(دانلود جدول مشخصات پروژه ها)

4- تصوير برابر اصل شده مدارك تحصيلي دانشگاهي توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ( با مهر و امضاي اصل رئيس يا نواب رئيس)

5- تصوير برابر اصل شده كارت ملي و كارت عضويت سازمان نظام مهندسي توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ( با مهر و امضاي اصل رئيس يا نواب رئيس)

6- ارائه نمونه از پروژه‌هاي طراحي شده توسط متقاضي مطابق مفاد بند دو پيوست دستورالعمل مذكور حسب مورد براي هر رشته در روز مصاحبه

دفتر امور مقررات ملي ساختمان