احتراماً بدینوسیله آمار قبولی های آزمون مقررات ملی ساختمان خردادماه 89 را اعلام نموده ، با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسین کددار استان و کاهش میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی بایستی با همیاری یکدیگر ضمن افزایش کیفیت ارائه خدمات فنی مهندسی ترتیبی اتخاذ نمائیم تا زمینه اشتغال عزیزان فراهم گردد.

عمران نظارت 22 نفر
عمران محاسبات 16 نفر
برق 18 نفر
مکانیک 49 نفر

نمودار آماري آزمون مقررات ملي خرداد ماه 1389

ضمناً تعداد اعضاء کددار سازمان به شرح جدول ذیل می باشد:

رشته

اصلی

3

2

1

ارشد

جمع کل

عمران

طراحی

532

50

62

55

25

192

نظارت

231

188

77

27

523

برق

طراحی

146

35

20

13

5

73

نظارت

58

44

34

10

146

مکانیک

طراحی

165

61

47

17

6

131

نظارت

78

57

23

7

165

معماری

طراحی

31

12

12

3

4

31

نظارت

11

12

3

4

30

شهرسازی

طراحی

4

1

2

0

0

3

نظارت

1

2

0

1

4

نقشه برداری

طراحی

1

0

1

0

0

1

نظارت

0

1

0

0

1

جمع کل

879