با توجه به ابهامات برخی از متقاضیان شرکت در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان خرداد ماه 1389، بدینوسیله به اطلاع می رساند حد نصاب قبولی در آزمونهای ورود به حرفه کلیه رشته های مهندسی خرداد ماه 1389 صرفاً بر مبنای پاسخگویی صحیح به 50 درصد گزینه ها بوده و مشمول هیچ گونه جبران کسری نمره نخواهد بود.