جبران کسری نمرات شرکت کنندگان آزمون شهریور 86

پیرو ابلاغ دستورالعمل های شماره 54939/420 مورخ 4/12/86 موضوع جبران کسری نمرات شرکت کنندگان آزمون شهریور 86، نظر به درخواست سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان مبنی بر تمدید زمان مهلت دستورالعمل مذکور، بدین وسیله اعلام می دارد که مدت زمان دستورالعمل فوق الذکر تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید می گردد.