1- مهندسان رشته عمران (محاسبات) که نمره آنها در آزمون مذکور حداکثر تا سه نمره از حدنصاب اعلام شده باشد می توانند در صورت تمایل جهت تعیین صلاحیت بخش محاسبات در آزمون شفاهی (مصاحبه حضوری) شرکت نمایند. متقاضیان مشمول این بند مطابق مهلت ازمونهای حرفه ای مهندسان تا پایان اسفندماه 89 جهت شرکت در مصاحبه حضوری فرصت دارند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این حوزه به آدرس http://www.maskan-sakhteman.ir مراجعه و یا با موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی به شماره تلفن 88757476 تماس حاصل نمایند.

2- این دستورالعمل، صرفاً شامل شرکت کنندگان آزمون رشته عمران (محاسبات) اسفند ماه 87 بوده و شرکت کنندگان سایر آزمونها مشمول آن نمی باشند.

3- صرفا متقاضیانی که مطابق با راهنمای ثبت نام آزمون 87 سنوات آنها تا پایان شهریور ماه 88 تکمیل گردیده است می توانند از تسهیلات این دستورالعمل استفاده نمایند.