سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)

سلام علیکم

با احترام، به پیوست دستورالعمل «تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی» را که طی نامه شماره 02/100/10591 مورخ 11/03/1387 وزیر محترم مسکن و شهرسازی جهت اجراء ابلاغ شده ایفا می دارد.

محسن بهرام غفاری

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی