ارائه پیشنهادات به گروه تخصصی برق درزمینه توافقنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان رضوی و ارگان های مربوط

بپیوست جهت اطلاع عزیزان توافقنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و ارگانهای مربوط تقدیم می گردد. لذا خواهشمند است پیشنهادات خود در این زمینه به گروه تخصصی برق اعلام نمائید.

تصویر نامه