برگزاری جلسه عمومی مهندسین معمار سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

به منظور ارائه گزارش عملکرد کمیته تخصصی معماری در یک سال گذشته و نیز بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات طراحی معماری و نظارت معماری جلسه عمومی مهندسین معمار در تاریخ 18/11/89 رأس ساعت 17:00 در محل ساختمان آموزش برگزار می گردد.