دریافت بلیط سینما بهمن(شهر) و شهید آوینی(بهمنی)

قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:

کلیه اعضاء کددار محترم می توانند جهت اخذ بلیط سینماهای بهمن در منطقه شهر و شهید آوینی در منطقه بهمنی، در وقت اداری به ساختمان شماره 3 سازمان بخش امور رفاهی – ورزشی مراجعه نمایند.

*توجه: جهت اخذ بلیط حضور خود شخص عضو، به همراه کارت عضویت معتبر الزامی می باشد.