بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه کمک هزینه های سفرهای داخلی و خارجی درسال 89 فقط جهت تورهای نمایشگاهی خواهد بود که تورهای خارجی در دو کشور مالزی و امارات متحده عربی برگزار می گردد.لازم به ذکر است کمک هزینه سفرهای خارجی مبلغ 000/000/3 ریال و حداکثر یک بار در سال می باشد.

لذا از کلیه علاقه مندان جهت شرکت درهرکدام از تورهای نمایشگاهی خارجی به شرح ذیل،دعوت به عمل می آید حداکثرتاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 4/5/89  به واحد امور رفاهی سازمان در ساختمان شماره 3 جهت نام نویسی مراجعه نمایند.

1- تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در کشور مالزی(کوالالامپور) از 1/7/89 الی 3/7/89 می باشد.

2- تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان BIG5 در کشور امارات(دبی) از 1/9/89 الی 4/9/89 می باشد.

تورهای اختصاصی جهت موارد فوق در محدوده برگزاری نمایشگاه و حداکثر یک هفته می باشد.