شرایط دریافت بلیط استخر و سینما

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت دریافت بلیط استخر بانوان و سینما ارائه درخواست کتبی همراه با مهر مهندس الزامی می باشد. ضمناً فرم مربوطه را می توانید از امور رفاهی سازمان در ساختمان شماره 3 تهیه نمائید.