دریافت کارت استخر شش ماهه دوم سال 92

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

جهت دریافت کارت استخر شش ماهه دوم سال 1392 می توانید از روز چهارشنبه مورخه 03/07/92 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 08/08/92 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمائید.

* توجه:

1- صدور کارت استخر فقط تا پایان تاریخ مذکور می باشد و بعد از تاریخ فوق هیچگونه کارتی صادر نمی گردد./

2- کارتهای قبلی مربوط به شش ماهه اول سال 92 فقط تا روز سه شنبه مورخه 09/07/92 معتبر می باشد./

3- کارتهای فوق برای اعضاء کددار، شامل خود عضو به همراه حداکثر 2 فرزند پسر دارای حداقل سن 5 سال به بالا و برای اعضاء بدون کد فقط شامل خود عضو می شود./

4- جهت دریافت کارت مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر و یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید جدید برای هر کارت الزامی می باشد./

5- چنانچه اعضاء کددار قصد دریافت کارت برای فرزندان خود دارند، ارائه کپی صفحات اول و دوم شناسنامه خود عضو و فرزندی که برای وی درخواست صدور کارت را دارد به همراه یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید رنگی جدید جهت هر فرزند، به واحد امور ورزشی سازمان الزامی می باشد./

6- جهت سال 92 بابت صدور هر کارت ماهیانه مبلغ 000/100 ريال از اعضاء محترم دریافت می گردد./

روز و ساعت سانسها به شرح ذیل می باشد:

اعضاء کددار: یکشنبه ها ساعت 21:00 – سه شنبه ها ساعت 18:30 – پنج شنبه ها ساعت 21:00 – جمعه ها ساعت 11:30

اعضاء بدون کد: روزهای سه شنبه ساعت 18:30

سانس ویژه فرزندان اعضاء کددار: فقط روزهای پنج شنبه ساعت 21:00

* توجه 1: با توجه به قوانین حاکم در استخر دلفین نیروی دریائی ارتش در هر سانس ورود فقط تعداد 50 نفر مجاز می باشد و این سازمان در قبال عدم مجوز ورود به محوطه استخر بالاتر از ظرفیت اعلامی توسط مسئولین استخر فوق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

* توجه 2: با توجه به مورد مطرح شده مربوط به ظرفیت افراد حاضر در هر سانس در بند قبلی، در روزهای پنج شنبه که سانس ویژه فرزندان اعضاء کددار می باشد، اولویت ورود به سانس فوق با اعضایی می باشد که جهت فرزندان آنها کارت استخر صادر گردیده است.

* توجه 3: هرگونه سوءاستفاده احتمالی از کارتهای صادر شده که از طریق مسئولین استخر دلفین به سازمان گزارش گردد، باعث ابطال کارت مربوطه و عدم صدور کارتهای بعدی استخر می گردد.