قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی، شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین طراح:

به استحضار میرساند با توجه به زمان بر بودن فرآیند کنترل و تأیید نقشه ها و عقد قرارداد های مربوطه، ارسال و پذیرش نقشه های جدید (ارسال نقشه برای بـار اول)، ثبت اولیه ملک، تغییر طراح و انصراف از ساخت تـا پـایان سـاعت اداری روزیکشنبه مـورخ 1402/12/27 امکان پذیر می باشد و بعد از ایـن تاریخ صرفاً نقشه های اصلاحی (ارسـال نقشه بـرای بار دوم به بعد) قابل ارسـال می باشند ومجدداً از تاریخ 1403/01/15 سامانه فعال می گردد.