قابل توجه محترم ناظرین گاز:

بدینوسیله به اطلاع می رساند ناظرین گاز می توانند جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال 1403 از تاریخ 1402/12/22 الی 1403/01/15 به لینک زیر مراجعه فرمایند.

 

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز

(نام کاربری: شماره عضویت / رمز عبور: کد ملی)

 

تبصره 1: این فرم به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از سهمیه نظارت گاز می باشد و بخش گاز موظف است به استناد ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام نماید.

تبصره 2: ناظر گاز می بایست هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعا ًجهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.(اطلاعات اتوماسیون سازمان ملاک است)

تبصره 3: در شهرستان هایی که ناظر مقیم به تعداد کافی وجود ندارد، ظرفیت ناظرین مهمان حداکثر تا 50% افزایش می یابد (موضوع بند 14-3-4 مبحث 2) مشروط به اینکه حداقل 40% ظرفیت خود را در آن شهرستان نظارت کنند.

تبصره 4: هر ناظر گاز مجاز است در یک شهرستان به صورت مهمان فعالیت نماید.

تبصره 5: در صورت عدم پذیرش پرونده توسط ناظر و تکرار مورد تا حداکثر 2 بار در ماه بخش گاز مجاز خواهد بود در مورد کاهش 12/1 سهمیه اقدام نماید و ایشان نیز از اولویت واگذاری نظارت گاز  خارج می گردد.

تبصره 6: ناظرگاز بایستی به صورت کتبی عدم حضور خود را به بخش گاز اعلام نماید و در موعد اعلام شده هیچ کاری به ناظر ارجاع داده نمی شود. به ازاء هر ماه عدم حضور نیز معادل 12/1 از میزان ظرفیت کاسته خواهد شد.

تبصره 7: در صورت عدم حضور بدون اطلاع ، 12/2 از ظرفیت ناظرین گاز کسر می شود.

تبصره 8: به فرم های اعلام تمایل ناظرینی که حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید نکرده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 9: سایر شروط مطابق دستورالعمل ارجاع نظارت گاز لحاظ خواهد شد.

تبصره 10: ناظرین گاز 2 بار در سال می توانند نسبت به تکمیل یا تصحیح فرم تمایل به نظارت گاز خود اقدام نمایند.