دریافت کارت استخر شش ماهه اول سال 92

قابل توجه کلیه اعضاء (مرد) کددار و بدون کد سازمان:

جهت دریافت کارت استخر شش ماهه اول سال 1392 می توانید از روز دوشنبه مورخه 26/01/92 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 26/02/92 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمائید.

* توجه:

1- صدور کارت استخر فقط تا پایان تاریخ مذکور می باشد و بعد از تاریخ فوق هیچگونه کارتی صادر نمی گردد./

2- کارتهای قبلی مربوط به شش ماهه دوم سال 91 فقط تا روز سه شنبه مورخه 27/01/92 معتبر می باشد./

3- کارتهای فوق برای اعضاء کددار، شامل خود عضو به همراه حداکثر 2 فرزند پسر دارای حداقل سن 5 سال به بالا و برای اعضاء بدون کد فقط شامل خود عضو می شود./

4- جهت دریافت کارت مذکور حضور خود شخص عضو به همراه کارت عضویت معتبر و یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید جدید برای هر کارت الزامی می باشد./

5- چنانچه اعضاء کددار قصد دریافت کارت برای فرزندان خود دارند، ارائه کپی صفحات اول و دوم شناسنامه خود عضو و فرزندی که برای وی درخواست صدور کارت را دارد به همراه یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید رنگی جدید جهت هر فرزند، به واحد امور ورزشی سازمان الزامی می باشد./

6- جهت سال 92 بابت صدور هر کارت ماهیانه مبلغ 000/100 ريال از اعضاء محترم دریافت می گردد./

روز و ساعت سانسها به شرح ذیل می باشد:

اعضاء کددار: یکشنبه ها ساعت 21:00 – سه شنبه ها ساعت 18:30 – جمعه ها ساعت 11:30 صبح

اعضاء بدون کد: روزهای سه شنبه ساعت 18:30

سانس ویژه فرزندان اعضاء کددار:فقط روزهای پنج شنبه ساعت 21:00

* توجه 1: فقط اعضای کدداری که جهت فرزندان آنها کارت استخر صادر گردیده قادر به حضور در سانس ویژه فرزندان می باشند.

* توجه 2: با توجه به قوانین حاکم در استخر دلفین نیروی دریائی ارتش در هر سانس ورود فقط تعداد 50 نفر مجاز می باشد و این سازمان در قبال عدم مجوز ورود به محوطه استخر بالاتر از ظرفیت اعلامی توسط مسئولین استخر فوق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.